(731) 361-9744       |       Open Thursday through Sunday       |      8875 Sain Road, Middleton, TN 38052